CHO NGƯỜI THƯƠNG THANH LỌC RỪNG GỌI

07/07/2021 - runggoi

Đây là link zalo https://zalo.me/g/mwwduu861 cho người thương đăng ký tham gia Khóa thanh lọc Rừng Gọi online 3, 5 ngày hay hơn và BTC chỉ xét duyệt cho người thương hữu duyên đã đọc kỹ phần kiến thức về nhịn ăn, liệu pháp 7T Rừng Gọi và phần chuẩn bị tại https://runggoi.com/…/06/13/chuan-bi-cho-thanh-loc-rung-goi

Rừng Gọi mở rộng lòng nhưng nguồn lực hạn chế do vậy chỉ tiếp nhận giúp người thật tâm đã đọc, suy ngẫm, có niềm tin tuyệt đối vào khả năng tự chữa lành cơ thể qua nhịn ăn, thực dưỡng, thực hành 7T và thật sự có có yêu cầu được yểm trợ, trợ duyên thêm.